LOL   -------------  www.lapsenoikeus.info  --------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------------  LOL - PÄÄSIVULLE
Antti Heiskala----- Original Message -----
Sent: Monday, March 30, 2009 3:15 PM
Subject: SELVITYSPYYNTÖ POLIISILLE: Yleisradion viikottain YLE Radio 1:ssä lähettämästä toimittaja Anne Moilasen toimittamasta "Tulta munille!"-ohjelmasta

30.3.2009
 
Antti Heiskala
................
................
................
................
 
HELSINGIN POLIISILAITOS 

 

 
SELVITYSPYYNTÖ  POLIISILLE:
 
 
Pyydän poliisia selvittämään ovatko Yleisradio ja toimittaja Anne Moilanen syyllistyneet rikoslaissamme kriminalisoituihin Kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, sekä Syrjintään, sukupuolen perusteella.
 
Pyydän poliisia myös selvittämään onko tässä järjestelmällisessä toiminnassa ollut nähtävissä viharikokseen viittaavia piirteitä.
 
Yleisradio on lähettänyt nyt jo kolmetoista toimittaja Anne Moilasen toimittamaa miehiä  -kansaryhmänä- vastaan yllyttävää, täysin valheellista informaatiota yleisön keskuuteen levittävävää "Tulta munille!"- ohjelmaa Yleisradion YLE Radio 1- kanavalla lauantaisin klo 12.15 - 13.57.
 
Tämän lisäksi Yleisradio on antanut toimittaja Anne Moilaselle mahdollisuuden jatkaa tämän vääristelevän, miehiä kansanryhmänä vastaan kiihottavan "Tulta munille!" - propagandansa levittämistä myös Yleisradion ylläpitämillä internetsivuilla.
 
 
...........
 
Yleisradion ylläpitämillä internetsivuilla toimittaja Anne Moilanen kirjoittaa "Tulta munille!"- blogissaan mm. seuraavaa:

"Vuoden 2009 feministi on huolestunut myös naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja vaatii, että väkivallasta puhutaan nimenomaan sukupuolittuneena ilmiönä. Suomi on läntisen Euroopan väkivaltaisin maa, jossa miehet hakkaavat ja tappavat omia puolisoitaan läjäpäin."

...........

Seuraavassa linkissä on puolestaan nähtävissä täysin toisenlainen kuva suomalaisesta perheväkivallasta mm.Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tilastoihin pohjaten:
 
 
............
 
Huomaa myös alla lainaamani ( poliittisista syistä, täysin tarkoituksellisesti ) maamme mediassa edelleen täysin vaiettu psykiatrian erikoislääkäri Liisa Kemppaisen väitöskirjassaan esiin tuoma näkökulma /  http://www.hallinto.oulu.fi/viestin/vaitost/Kemppainen.htm 
 

 "Jos perheessä ei ollut isää, pojat tekivät kahdeksan kertaa muita poikia enemmän väkivaltarikoksia.
 
Merkittävin tyttöjen aikuisiän rikollisuutta ennustava tekijä oli isän puuttuminen perheestä."
 
..............
 
Pyydän poliisia siis selvittämään onko Yleisradion ja toimittaja Anne Moilasen toiminta  ollut rikoslakimme tarkoittamaa Kiihottamista kansanryhmää vastaan  tai/ja Syrjintää  sukupuolen perusteella - "muussa julkisessa tehtävässä" tai "julkista tilaisuutta hyväksi käyttäen".
 
Huomionani totean vielä, että Jussi Halla-aho sai syytteen - vain itse ylläpitämässään blogissaan  kirjoittamistaan kirjoituksistaan - kirjoituksista joissa poliisinkin mielestä kiihotettiin kansanryhmää vastaan.
Rikosoikeudellisesta näkökulmasta /  Kiihottamisena kansanryhmää vastaan, en näe noilla Jussi Halla-ahon kirjoituksilla mitään eroa toimittaja Anne Moilasen kirjoituksiin ja radio-ohjelmassaan esittämiin väitteisiin suomalaisista miehistä yleisesti ja nimenomaan kansanryhmänä,  ja tämä vieläpä valtiollisen -yhteisin verorahoin kustannetun- Yleisradion kustantamana ja mahdollistamana - ja koko valtakunnan kattavaa julkista mediaa hyväksikäyttämällä, jonka johdosta pyydän poliisia selvittämään  myös sen täyttääkö toiminta myös rikoslaissa kriminalisoidun sukupuolen perusteella suoritetun Syrjinnän kriteerit.
 
...............
 

Rikoslaki

8 §

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

 

9 §
Syrjintä

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

 
 
 
Sipoossa,  30.3.2009
kunnioittaen
Antti Heiskala LOL!

LOL -ETUSIVULLE