LOL   -----------------------------  www.lapsenoikeus.info  ---------------------------------  antti.heiskala@lapsenoikeus.info  ------------------------------------  LOL-etusivulle
17.9.2007

---- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: tasa-arvo@stm.fi
Sent: Monday, September 17, 2007 2:45 PM
Subject: Fw: Hys hys! .. Tarja Halosen rikkoma, ilmeisesti hänen johdollaan tahallisesti väärennetty, ihmisoikeussopimus - ja kaikki teeskentevät nukkuvansa

 
----- Original Message -----
From: Antti Heiskala
To: kirjaamo@okv.fi ; matti.virtanen@yle.fi ; lapsiasiavaltuutettu@stm.fi ; mariakaisa.aula@stm.fi ; presidentti@tpk.fi ; tuija.brax@eduskunta.fi ; matti.vanhanen@eduskunta.fi ; jyrki.katainen@eduskunta.fi ; marja.vuento@pronto.fi ; paivi.hirvela@om.fi ; hannele.valkeeniemi@yle.fi ; johannes.koskinen@eduskunta.fi ; tiina.astola@om.fi ; vappu.taipale@stakes.fi ; sirpa.taskinen@stakes.fi ; tytti.solantaus@stakes.fi ; pentti.kotoaro@unicef.fi ; niina.laajapuro@amnesty.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; jyrki.tarkkonen@gmail.com ; miika.lehtonen@ulapland.fi ; heikki.sariola@lskl.fi ; hs.kuukausiliite@hs.fi ; hs.paakirjoitus@hs.fi ; tomi.tyysteri@hs.fi ; reetta.merilainen@hs.fi ; kaius.niemi@hs.fi ; kimmo.pietinen@hs.fi ; pekka.kukkonen@hs.fi ; joanna.palmen@helsinki.fi ; joanna.palmen@hs.fi ; tapani.ruokanen@kuvalehdet.fi ; pirkko.makinen@stm.fi ; paivi.romanov@stm.fi ; varanka@mappi.helsinki.fi ; hannele.varsa@stm.fi
Sent: Monday, September 17, 2007 1:56 PM
Subject: Hys hys! .. Tarja Halosen rikkoma, ilmeisesti hänen johdollaan tahallisesti väärennetty, ihmisoikeussopimus - ja kaikki teeskentevät nukkuvansa

Antti Heiskala
17.9.2007
www.lapsenoikeus.info
0440111058


 


 
 
 
Hys hys!
 
 
Tarja Halosen rikkoma, ilmeisesti hänen johdollaan tahallisesti väärennetty, ihmisoikeussopimus -

 
 
 
 
 
 
 

 ja kaikki teeskentevät nukkuvansa.
 
 
 
katso seuraavasta korostukset:
 
 
 


YK:n yleissopimus lapsen oikeuksistahttp://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060Finlex

VALTIOSOPIMUKSETAnnettu: 21.08.1991

Asetus
Asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §
New Yorkissa 20 päivänä marraskuuta 1989 tehty lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 31 päivänä toukokuuta 1991 annetulla lailla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (1129/91) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 31 päivänä toukokuuta 1991 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 20 päivänä kesäkuuta 1991, on voimassa 20 päivästä heinäkuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 31 päivänä toukokuuta 1991 annettu laki (1129/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 21 päivänä elokuuta 1991.

Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1991YLEISSOPIMUS lapsen oikeuksista

Johdanto

Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot,

ottavat huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa julistettujen periaatteiden mukaisesti koko ihmiskunnan kaikkien jäsenten synnynnäisen arvon sekä yhtäläisten ja luovuttamattomien oikeuksien tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuudenja rauhan perusta maailmassa,

muistavat, että Yhdistyneiden Kansakuntien kansat ovat peruskirjassa vahvistaneet uskonsa ihmisen perusoikeuksiin, arvoon ja merkitykseen ja ovat päättäneet edistää sosiaalista kehitystä ja parempia elinoloja vapaammissa oloissa,

tunnustavat, että Yhdistyneet Kansakunnat on ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja kansainvälisissä ihmisoikeuksien yleissopimuksissa julistanut ja sopinut, että jokainen ihminen on oikeutettu niissä tunnustettuihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, syntymään tai muuhun seikkaan perustuvaa erotusta,

palauttavat mieliin, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa Yhdistyneet Kansakunnat on julistanut lasten olevan oikeutettuja erityiseen huolenpitoon ja apuun,

ovat vakuuttuneita siitä, että perheellä, joka on yhteiskunnan perusryhmä ja sen kaikkien jäsenten ja erityisesti lasten hyvinvoinnin ja kasvun luonnollinen ympäristö, on oikeus saada tarvittavaa suojelua ja apua niin että se pystyy täydellisesti hoitamaan velvollisuutensa yhteiskunnassa,

tunnustavat, että lapsen tulisi persoonallisuutensa täysipainoisen ja sopusointuisen kehityksen vuoksi kasvaa perheessä onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilmapiirissä.,

ottavat huomioon, että lapsen tulisi olla täysin valmis elämään itsenäistä elämää yhteiskunnassa ja häntä tulisi kasvattaa Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa julistettujen ihanteiden hengessä sekä erityisesti rauhan, ihmisarvon, suvaitsevaisuuden, vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden hengessä,

muistavat, että erityisen huolenpidon ulottaminen lapseen on todettu Geneven lapsen oikeuksien julistuksessa vuonna 1924 ja Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 1959 hyväksymässä lapsen oikeuksien julistuksessa sekä tunnustettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (erityisesti sen 23 ja 24 artiklassa), taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (erityisesti sen 10 artiklassa) ja lasten hyvinvoinnista huolehtivien erityisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen säännöissä ja asiaan liittyvissä asiakirjoissa,

muistavat, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 20 päivänä marraskuuta 1959 hyväksymässä lapsen oikeuksien julistuksessa todetaan, että "lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä vuoksi tarvitsee erityistä suojelua ja huolenpitoa, ( tästä kohdasta ilmeisesti "oikeusministeri"- Tarja on ottanut pois alkuperäissopimuksessa mainitun lapsen oikeuden asianmukaiseen oikeudelliseen suojeluun -"legal protection", jotta vapaa abortointi ja yksinäisten naisten ja lesbojen ns. hedelmöityshoitoja ei tarvitsisi miettiä lainkaan lapsen ihmisoikeuksien kannalta )
siihen luettuna asianmukainen hoito sekä ennen syntymää että sen jälkeen"

palauttavat mieliin julistuksen sosiaalisista ja oikeudellisista periaatteista lasten huollossa ja suojelussa, erityisesti sijaishuollossa sekä kansallisessa että kansainvälisessä lapseksiottamisessa, Yhdistyneiden Kansakuntien vähimmäissäännökset nuoriso-oikeudesta ("Beijingin säännöt") ja julistuksen naisten ja lasten suojelusta hätätilanteissa ja aseellisissa selkkauksissa,

tunnustavat, että kaikissa maailman maissa elää lapsia erittäin vaikeissa oloissa ja että tällaiset lapset tulee erityisesti ottaa huomioon,

ottavat asianmukaisesti huomioon kunkin kansan perinteiden ja kulttuurin merkityksen lapsen suojelussa ja tasapainoisessa kehityksessä,

tunnustavat kansainvälisen yhteistyön merkityksen lasten olojen parantamiseksi kaikissa maissa, erityisesti kehitysmaissa,

ovat sopineet seuraavasta:

I osa

1 artikla

Tässä yleissopimuksessa lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä, ellei lapseen soveltuvien lakien mukaan täysi-ikäisyyttä saavuteta aikaisemmin.

2 artikla

1. Sopimusvaltiot kunnioittavat ja takaavat tässä yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet kaikille niiden lainkäyttövallan alaisille lapsille ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua.

2. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin toimiin varmistaakseen, että lasta suojellaan kaikenlaiselta syrjinnältä ja rangaistukselta, jotka perustuvat hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden perheenjäsentensä asemaan, toimintaan, mielipiteisiin tai vakaumuksiin.

3 artikla

1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

2. Sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon ottaen huomioon hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden hänestä oikeudellisessa vastuussa olevien henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet. Tähän pyrkiessään sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin.

3. Sopimusvaltiot takaavat, että lasten huolenpidosta ja suojelusta vastaavat laitokset ja palvelut noudattavat toimivaltaisten viranomaisten antamia määräyksiä, jotka koskevat erityisesti turvallisuutta, terveyttä, henkilökunnan määrää ja soveltuvuutta sekä henkilökunnan riittävää valvontaa.

4 artikla

Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamiseksi sopimusvaltiot ryhtyvät mahdollisimman täysimääräisesti tällaisiin toimiin käytettävissä olevien voimavarojensa mukaan ja tarvittaessa kansainvälisen yhteistyön puitteissa.

5 artikla

Sopimusvaltiot kunnioittavat vanhempien tai paikallisen tavan mukaisen suurperheen tai yhteisön, laillisten holhoojien ja huoltajien tai muiden lapsesta oikeudellisesti vastuussa olevien henkilöiden vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia tarjota lapselle hänen kehittyvien valmiuksiensa mukaisesti asianmukaista ohjausta ja neuvoa tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien käyttämiseksi.

6 artikla

1. Sopimusvaltiot tunnustavat, että jokaisella lapsella on synnynnäinen oikeus elämään.

2. Sopimusvaltiot takaavat lapselle henkiinjäämisen ja kehittymisen edellytykset mahdollisimman täysimääräisesti.


7 artikla

1. Lapsi on rekisteröitävä heti syntymänsä jälkeen, ja hänellä on syntymästään lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä mikäli mahdollista ( tässä kohdassa "oikeusministeri"-Tarja käski ilmeisesti kirjoittaa "mikäli mahdollista", vaikka alkuperäisessä sopimuksessa lukee "as far as possible", eli suomennettuna: niin pitkälti kuin vain mahdollista - ja viisaan hallituksemme mukaan tuo alkuperäissopimuksen "as far as possible"olikin sitten... mikäli mahdollista EI MAHDOLLISTA - NOT POSSIBLE! ), oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan.

2. Sopimusvaltiot takaavat näiden oikeuksien toteuttamisen kansallisen lainsäädäntönsä ja asiaankuuluvissa kansainvälisissä asiakirjoissa määriteltyjen velvoitteidensa mukaisesti etenkin silloin, kun lapsi muuten olisi kansalaisuudeton.

8 artikla

1. Sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan lapsen oikeutta säilyttää henkilöllisyytensä, myös kansalaisuutensa, nimensä ja sukulaissuhteensa niin kuin lainsäädännössä niistä määrätään ilman, että niihin puututaan laittomasti.

2. Milloin lapselta on laittomasti riistetty hänen henkilöllisyytensä osittain tai kokonaan, sopimusvaltioiden on annettava hänelle asianmukaista apua ja suojelua pyrkimyksenään nopeasti palauttaa lapselle hänen henkilöllisyytensä.

9 artikla

1. Sopimusvaltiot takaavat, ettei lasta eroteta vanhemmistaan heidän tahtonsa vastaisesti paitsi, kun toimivaltaiset viranomaiset, joiden päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi, toteavat soveltuvien lakien ja menettelytapojen mukaisesti sen olevan lapsen edun mukaista.

Tällainen päätös saattaa olla tarpeellinen erityistapauksessa, kuten lapsen vanhempien pahoinpidellessä tai laiminlyödessä lasta tai kun vanhemmat asuvat erillään ja on tehtävä päätös lapsen asuinpaikasta.

2. Kaikille asianosaisille on annettava mahdollisuus 1 kappaleessa tarkoitetuissa toimissa osallistua asian käsittelyyn ja tuoda siinä julki näkökantansa.

3. Sopimusvaltiot kunnioittavat vanhemmastaan tai vanhemmistaan erossa asuvan lapsen oikeutta ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti, paitsi jos se on lapsen edun vastaista.

4. Mikäli tällainen ero aiheutuu sopimusvaltion aloittamista toimenpiteistä, kuten lapsen vanhemman tai vanhempien pidätyksestä, vangitsemista, maanpakoon määräämisestä, karkotuksesta tai kuolemasta (mukaanlukien valtion huostassa olevan henkilön mistä tahansa syystä aiheutuva kuolema), tämän sopimusvaltion on annettava pyynnöstä lapselle, hänen vanhemmalleen tai milloin aiheellista, muulle perheenjäsenelle olennaiset tiedot poissaolevan perheenjäsenen olinpaikasta, paitsi jos tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa lapsen hyvinvointia. Sopimusvaltioiden on edelleen varmistettava, ettei tällaisen pyynnön esittäminen sinänsä aiheuta epäedullisia seurauksia asianosaisille.

10 artikla

jne..
 
 
 
 
 
 

vrt.


alkuperäinen englanninkielinen sopimusteksti, linkki alla


Convention on the Rights of the Child

http://www.ohchr.org/english/law/pdf/crc.pdf


.


ystävällisesti
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
 
 
 
 
 
 
 
 
PS.  Jos ihmettelette suorasanaisuuttani:
 
 
 
 
Silloin kun kaikki teeskentelevät nukkuvansa


Silloin kun kaikki teeskentelevät nukkuvansa on tarpeen sanailla hiukan suoremmin. Katsotaan sitten miten oli. Eikö vain sovikin niin. Ministeri vastaa hallinnonalansa työskentelystä.

Minä kyllä vastaan omista kirjoituksistani.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omat Lehmät
 
 


eli vielä näihin toisiin Tarja Halosen toimintaan liittyviin tapahtumiin ja viranomistoimintaan niihin liittyen:


 


SUOMEN UNICEF ja "lapsiasiavaltuutettu"Halosen oikeusministeriyden aikana "suomennettu" YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen "suomennos", jolla on ollut sen jälkeen surulliset kauaskantoiset lapsen lähtökohtaisia ihmisoikeuksia heikentävät vaikutuksensa.

On myös suomalaisen laillisuusvalvonnan, Suomen Unicefin, ja suomalaisen "lastensuojelun" toimintaa tarkasteltaessa säälittävää ja surullista miten kykenemätön se on ja on ollut toimimaan, miten välinpitämätön se onkaan lasten perusihmisoikeuksien suhteen. Tästä osoituksena mm. se, että tuota suomenkielistä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sopimustekstiä ei joko kukaan virallisen tahon ja lastensuojelun edustaja älynnyt edes tarkistaa, tai ei viitsinyt edes lukea, ehkä luki ja huomasi, ei vain välittänyt, vain lasten ihmisoikeuksista. Yrittivät vain estää asian esiin nostamisen / Suomen Unicef / Inka Hetemäki . Ettei vain tulisi Tarjalle paha mieli.

Väärentäjä sen sijaan takuuvarmasti tiesi mitä teki.Omat Lehmät


Surullisen hiljaa lasten perusihmisoikeuksista virallinen "lastensuojelumme" aina Lapsiasiavaltuutettua myöten on myös tekemäni havainnon sopimustekstin väärentämisestä jälkeenkin ollut. Muut asiat taitavat olla tärkeämpiä. Omat Lehmät.
antti heiskala
www.lapsenoikeus.info
 
 
 
 

............................................................................................................ 
........................................................

LOL


LOL -ETUSIVULLE